5 خرداد 1397
توسعه همکاریهای مرکز منطقه ای و پايگاه استنادی با دانشگاه خليج فارس
رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه خليج فارس، دکتر باقری، در تاريخ 5/3/97 از رایسست و ISC بازديد کردند. هدف از اين بازديد آشنایی با منابع اطلاعاتی و خدمات مرکز منطقه ای و پايگاه استنادی بوده است.
شايان ذکر است رایسست و ISC برای تحقق دسترسی دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتی به منابع و خدمات خود برنامه های بازديد را در سطوح مختلف عملياتی می کند که بازديد حاضر نيز در اين راستا صورت گرفت. در اين ديدار، دکتر باقری ضمن معرفی دانشگاه خليج فارس، امکانات موجود در کتابخانه مرکزی آن دانشگاه را تشريح کرد. وی اظهار داشت: در دانشگاه خليج فارس تمامی امکانات کتابخانه‌ای دانشگاه در قالب کتابخانه مرکزی ارائه می شود و اين بدان معناست که تمامی کاربران شامل اساتيد و دانشجويان به صورت مکرر به اين مجموعه مراجعه کرده و از منابع اطلاعاتی موجود برای انجام پژوهش استفاده می نمايند. ايشان اظهار داشتند ساختمان کتابخانه مرکزی جديد با امکانات و فضای مناسب است و ظرفيت افزايش زير ساخت ها و فعاليت های جديد را دارد. ايشان تقاضای آن دانشگاه مبنی بر استفاده حداکثری از خدمات رايسست و ISC را مطرح کردند. در ادامه دکتر فلاحتی ضمن معرفی مرکز منطقه ای و پايکاه استنادی، فهرستی از خدمات متنوع، امکانات و پتانسيل های اين دو مجموعه را ارائه دادند. ضمناً پيشنهاد شد برای توسعه ارتباطات علمی پژوهشی و فناوری بين سه مجموعه، يک خط ارتباطی مستقيم بين مجموعه ها برقرار گردد تا ضمن تسريع ارتباط به شکلی مدون تر نسبت به عملياتی سازی تعاملات مختلف اقدام شود.