آمار جایگاه علمی ایران در سطح ملی و بین المللی

به روز رسانی : سی ام آبان ماه 1396

شاخص

2012

2013

2014

2015

2016

*2017

2018

 رتبه جهانی کمیت علم ایران - آی.اس.آی

20

21

21

19

17

16

 

 رتبه جهانی کمیت علم ایران - اسکوپوس

18

18

16

17

16

16

 

رتبه علمي کمیت علم ایران در بین کشورهای اسلامی - آی.اس.آی

2

2

2

2

2

1

 

رتبه علمي کمیت علم ایران در بین کشورهای اسلامی - اسکوپوس

1

1

1

1

1

1

 

رتبه استنادي ايران - آی.اس.آی

23

23

22

23

-

-

 

رتبه استنادي ايران - اسکوپوس

23

23

22

23

-

-

 

رتبه رشد کمیت تولید علم ایران در بین 25 کشور برتر- آی.اس.آی

10

25

6

5

2

-

 

رتبه رشد کمیت تولید علم ایران در بین 25 کشور برتر- اسکوپوس

22

19

6

17

2

-

 

سهم ایران از کل کمیت تولید علم دنیا - آی.اس.آی

1.37%

1.34%

1.39%

1.49%

1.69%

1.91%

 

سهم ایران از کل کمیت تولید علم دنیا - اسکوپوس

1.50%

1.48%

1.53%

1.55%

1.78%

1.94%

 

کمیت تولید علم ایران - آی.اس.آی

30767

31193

33684

40048

47270

38391

 

کمیت تولید علم ایران - اسکوپوس

40959

41898

44310

44029

50958

46901

 

کمیت تولید علم ایران - آی.اس.سی

39566

45482

50318

51387

33216

8755

 

مقالات کنفرانس ها - آی.اس.آی

4418

3450

4079

4394

3515

912

 

مقالات کنفرانس ها - اسکوپوس

5641

3625

3627

2941

3318

2522

 

سهم دیپلماسی علمی از کل کمیت تولید علم ایران - آی.اس.آی

18%

21%

23%

23%

22%

-

 

سهم ایران از مقالات یک درصد برتر دنیا - آی.اس.آی

0.7%

0.9%

1.1%

1.5%

2.2%

2.9%

 

تعداد مقالات یک درصد برتر ایران - آی.اس.آی

101

134

167

222

350

197

 

رتبه ایران در تولید مقالات یک درصد برتر - آی.اس.آی

37

35

32

28

21

-

 

تعداد پژوهشگران یک درصد برتر کشور - آی.اس.آی

-

-

173

199

208

-

 

تعداد دانشگاه هاي برتر ايران در دنيا در نظام رتبه بندي تايمز

1

1

1

2

8

13

18

رتبه ايران در تعداد دانشگاه هاي برتر در نظام رتبه بندي تايمز

32

33

32

28

23

17

17

تعداد دانشگاه های برتر ایران در دنیا در نظام رتبه بندی لایدن

0

5

12

13

14

18

 

تعداد دانشگاه های برتر ایران در دنیا در نظام رتبه بندی شانگهاي

1

1

1

2

2

8

 

تعداد همايش هاي علمي ملي - آی.اس.سی

51

107

115

236

479

438

 

تعداد همايش هاي بين المللي - آی.اس.سی

4

15

28

44

89

98

 

اطلاعات سال 2017 هنوز کامل نشده است.