جایگاه علمی جمهوری اسلامی ایران در سطح بین ‏المللی1

شاخص‏ ها

رتبه

 

تعداد

سهم(درصد)

 

2017

2016

2015

2014

2013

2017

2016

2015

2014

2013

2017

2016

2015

2014

2013

 

تولید علم در جهان

16

17

19

21

21

52136

47898

40734

33931

31410

79.1

61.1

43.1

33.1

28.1

 

تولید علم در کشورهای اسلامی

1

2

2

2

2

52136

47898

40734

33931

31410

36.19

13.19

14.18

11.19

90.19

 

رتبه استنادی

22

25

27

28

30

 

مقالات داغ

24

29

0

0

0

53

30

0

0

0

40.3

64.2

0

0

0

 

مقالات پراستناد

20

23

29

32

36

411

331

202

165

126

62.2

07.2

32.1

12.1

88.0

 

مقالات برتر

20

23

29

32

36

418

333

203

165

126

62.2

07.2

31.1

11.1

87.0

 

مقالات برتر2

20

23

29

32

36

1611

1193

860

657

492

16.1

097.

081.

072.

065.

 

مقالات کنفرانس

37

35

31

29

31

3378

4195

4849

5063

3996

54.

58.

71.

76.

63.

 

اچ ایندکس

اچ ایندکس روزآمد (11 جولای2018) مساوی با 254 می‏باشد.

245

212

192

174

154

 

 

دیپلماسی علمی

 

11781

10047

8701

7801

6283

23

21

4.21

23

22

 

قلمروهای ‏پژوهشی برتر

2017: مهندسی، شیمی و علم مواد

2016: مهندسی، شیمی و علم مواد

2015: مهندسی، شیمی و علم مواد

2014: مهندسی، شیمی و علم مواد

2013:مهندسی، شیمی و فیزیک

 

کشورهای همکار

2017:آمریکا، کانادا و ایتالیا

2016:آمریکا، کانادا و مالزی

2015: آمریکا، کانادا و مالزی

2014: آمریکا، مالزی وکانادا

2013:آمریکا، کانادا و انگلستان

 

رتبه

 

تعداد

سهم(درصد)

 

2017

2016

2015

2014

2013

2017

2016

2015

2014

2013

2017

2016

2015

2014

2013

 

تولید علم در جهان

16

16

17

16

18

54937

51877

44499

44587

42015

84.1

79.1

56.1

54.1

48.1

 

تولید علم در کشورهای اسلامی

1

1

1

1

1

54937

51877

44499

44587

42015

48.19

68.19

15.19

99.19

40.20

 

رتبه استنادی

17

18

19

20

22

 

مقالات کنفرانس

30

32

32

28

29

3379

3350

2978

3639

3646

82.0

79.0

73.0

76.0

75.0

 

قلمروهای پژوهشی برتر

2017: مهندسی، پزشکی و فیزیک و نجوم

2016: مهندسی، پزشکی و فیزیک و نجوم

2015:مهندسی، پزشکی و شیمی

2014:پزشکی، مهندسی و شیمی

2013:مهندسی، پزشکی و شیمی

 

کشورهای همکار

2017: آمریکا، کانادا و انگلستان

2016: آمریکا، کانادا و مالزی

2015: آمریکا، کانادا و مالزی

2014: آمریکا، مالزی و کانادا

2013: آمریکا، مالزی و کانادا

 

نظام ‏های رتبه ‏بندی

تعداد دانشگاه‏ ها

بهترین رتبه جهانی کسب شده توسط دانشگاه‏ های کشور

نام دانشگاه ‏های برتر حاضر در رتبه ‏بندی

 

 

2018

2017

2016

2015

2014

2018

2017

2016

2015

2014

2018

2017

2016

2015

2014

5

5

2

2

2

471-480 دانشگاه صنعتی شریف

440-431 دانشگاه صنعتی شریف

480-471 دانشگاه صنعتی شریف

650-601 دانشگاه صنعتی شریف

650-601 دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه های صنعتی شریف، امیرکبیر و علم و صنعت ایران

دانشگاه ‏های: صنعتی شریف، علم و صنعت، امیرکبیر، تهران، شهید بهشتی

 

دانشگاه ‏های: صنعتی شریف، تهران

دانشگاه‏ های: صنعتی:شریف، تهران

دانشگاه ‏های: صنعتی:شریف، تهران

21

18

14

13

12

179 دانشگاه تهران

195 دانشگاه تهران

228 دانشگاه تهران

440 دانشگاه صنعتی اصفهان

461 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه ‏های‏:تهران، صنعتی امیرکبیر، علوم ‏پزشکی

دانشگاه ‏های‏:تهران، صنعتی امیرکبیر، علوم ‏پزشکی‏ تهران

دانشگاه ‏های:تهران، صنعتی امیرکبیر، علوم‏ پزشکی‏ تهران

دانشگاه‏ های‏:صنعتی اصفهان، صنعتی امیرکبیر، صنعتی ‏شریف

دانشگاه‏ های:صنعتی ‏امیرکبیر، تبریز،  صنعتی اصفهان

18

13

8

2

1

301-350 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

600-501 دانشگاه علم و صنعت

500-401 دانشگاه علم و صنعت

350-301 دانشگاه صنعتی شریف

275-251 دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه های صنعتی نوشیروانی بابل، امیرکبیر و علم و صنعت

دانشگاه ‏های:علم و صنعت ایران، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر

دانشگاه ‏های علم و صنعت ایران، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر

دانشگاه ‏های صنعتی شریف و صنعتی اصفهان

دانشگاه ‏صنعتی ‏شریف

منتشر نشده است

8

2

2

1

منتشر نشده است

400-301

دانشگاه  تهران

400-301

دانشگاه  تهران

300-201

دانشگاه  تهران

400-301

دانشگاه  تهران

منتشر نشده است

دانشگاه ‏های:تهران و صنعتی امیرکبیر

دانشگاه ‏های:تهران و صنعتی شریف

دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

 


 

 

نمودار1. روند تولید علم جمهوری اسلامی ایران در جهان (ISI) ) 2013-2017(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 . داده ‏های مندرج در این گزارش در 19 تیر ماه 1397 به روز‏ر سانی شده است.

2.  در این ردیف فراوانی تجمعی مقالات برتر از ابتدا تا سال مورد نظر محاسبه شده  است. اما در ردیف بالا تعداد مقالات برتر هر سال درج شده است.

 

 

نمودار 2. روند تولید مقالات برتر جمهوری اسلامی ایران در جهان (ESI) ) 2013-2017(

 

 

 

 

 

نمودار3. روند تولید علم جمهوری اسلامی ایران در جهان (SCOPUS) ) 2013-2017(