جایگاه علمی جمهوری اسلامی ایران در سطح بین ‏المللی[1]

شاخص‏ها

رتبه

 

تعداد

سهم(درصد)

 

2017

2016

2015

2014

2013

2017

2016

2015

2014

2013

2017

2016

2015

2014

2013

تولید علم در جهان

16

17

19

21

21

51224

47844

40661

33918

31419

1/81

1/63

1/43

1/33

1/27

تولید علم در کشورهای اسلامی

1

2

2

2

2

51224

47844

40661

33918

31419

19/62

19/17

18/14

19/07

19/89

رتبه استنادی

22

25

27

28

30

 

 

 

مقالات داغ

18

33

0

0

0

59

31

0

0

0

4/01

1/98

0

0

0

مقالات پراستناد

20

23

28

32

36

434

328

215

170

129

2/75

2/08

1/40

1/15

0/89

مقالات برتر

20

23

28

32

36

439

329

215

170

129

2/73

2/07

1/4

1/15

0/9

مقالات برتر[2]

20

23

28

32

36

1701

1262

933

718

548

1/14

0/95

0/79

0/7

0/63

مقالات کنفرانس

37

35

31

29

31

2961

4153

4840

5066

3993

0/55

0/59

0/71

0/76

0/63

اچ ایندکس

اچ ایندکس روزآمد (8 می 2018) مساوی با 250 می‏باشد.

242

212

192

174

154

 

 

دیپلماسی علمی

 

11781

10047

8701

7801

6283

23

21

21/4

23

22

 

قلمروهای ‏پژوهشی برتر

2017: مهندسی، شیمی، علم مواد

2016: مهندسی، شیمی، علم مواد

2015: مهندسی، شیمی، علم مواد

2014: مهندسی، شیمی، علم مواد

2013: مهندسی، شیمی، فیزیک

 

کشورهای همکار

2017: آمریکا، کانادا، ایتالیا

2016: آمریکا، کانادا، مالزی

2015: آمریکا، مالزی، کانادا

2014: آمریکا، کانادا، مالزی

2013: آمریکا، کانادا، انگلستان

 

رتبه

 

تعداد

سهم(درصد)

 

2017

2016

2015

2014

2013

2017

2016

2015

2014

2013

2017

2016

2015

2014

2013

 

تولید علم در جهان

16

16

17

16

18

54421

51636

44451

44564

42001

1/84

1/66

1/56

1/54

1/48

 

تولید علم در کشورهای اسلامی

1

1

1

1

1

54421

51636

44451

44564

42001

19/68

19/70

18/95

19/99

20/44

 

رتبه استنادی

--

18

19

20

22

 

 

 

مقالات کنفرانس

30

32

32

28

29

3207

3340

2978

3637

3646

0/78

0/78

0/73

0/75

0/75

 

قلمروهای پژوهشی برتر

2017: مهندسی، پزشکی، فیزیک و نجوم

2016: مهندسی، پزشکی، فیزیک و نجوم

2015: پزشکی، مهندسی، شیمی

2014: پزشکی، مهندسی، شیمی

2013: مهندسی، پزشکی، شیمی

 

کشورهای همکار

2017: آمریکا، کانادا، انگلستان

2016: آمریکا، کانادا، مالزی

2015: آمریکا، کانادا، مالزی

2014: آمریکا، مالزی، کانادا

2013: آمریکا، مالزی، کانادا

 

نظام‏های رتبه‏بندی

تعداد دانشگاه‏ها

بهترین رتبه جهانی کسب شده توسط دانشگاه‏های کشور

نام دانشگاه‏های برتر حاضر در رتبه‏بندی

 

 

2017

2016

2015

2014

2013

2017

2016

2015

2014

2013

2017

2016

2015

2014

2013

 

5

2

2

2

2

440-431 دانشگاه صنعتی شریف

480-471 دانشگاه صنعتی شریف

650-601 دانشگاه صنعتی شریف

650-601 دانشگاه صنعتی شریف

650-601 دانشگاههای صنعتی شریف، تهران

دانشگاه‏های: صنعتی شریف، علم و صنعت، امیرکبیر، تهران، شهید بهشتی

 

دانشگاه‏های: صنعتی شریف، تهران

دانشگاه‏های: صنعتی شریف، تهران

دانشگاه‏های: صنعتی شریف، تهران

دانشگاه‏های: تهران، صنعتی شریف

 

18

14

13

12

5

195 دانشگاه تهران

228 دانشگاه تهران

440 دانشگاه صنعتی اصفهان

461 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

357 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه‏های‏: تهران، صنعتی امیرکبیر، علوم ‏پزشکی‏تهران

دانشگاه‏های‏: تهران، صنعتی امیرکبیر، علوم ‏پزشکی‏تهران

دانشگاه‏های‏: صنعتی اصفهان، صنعتی امیرکبیر، صنعتی‏شریف

دانشگاه‏های‏: صنعتی‏امیرکبیر، تبریز، صنعتی اصفهان

دانشگاه‏های‏: صنعتی‏امیرکبیر، صنعتی شریف، تربیت مدرس

 

13

8

2

1

1

600-501 دانشگاه علم و صنعت

500-401 دانشگاه علم و صنعت

350-301 دانشگاه صنعتی شریف

275-251 دانشگاه صنعتی شریف

350-301 دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه‏های: علم و صنعت ایران، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر

دانشگاه‏های: علم و صنعت ایران، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر

دانشگاه‏های: صنعتی شریف، صنعتی اصفهان

دانشگاه ‏صنعتی‏شریف

دانشگاه ‏صنعتی‏شریف

 

8

2

2

1

1

400-301

دانشگاه تهران

400-301

دانشگاه تهران

300-201

دانشگاه تهران

400-301

دانشگاه تهران

500-401

دانشگاه تهران

دانشگاه‏های‏:تهران، صنعتی امیرکبیر

دانشگاه‏های: تهران، صنعتی امیرکبیر

دانشگاه‏های: تهران، صنعتی شریف

دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

 

 

 

نمودار1. روند تولید و رشد علمی جمهوری اسلامی ایران در جهان (ISI) دربازه زمانی 2013-2017

 

نمودار 2. روند تولید و رشد مقالات برتر جمهوری اسلامی ایران در جهان (ISI) دربازه زمانی 2013-2017[1] . داده‏های مندرج در این گزارش در 15 اردیبهشت ماه 1397 به روز‏رسانی شده است.

[2] . در این ردیف فراوانی تجمعی مقالات برتر از ابتدا تا سال مورد نظر محاسبه شده است. اما در ردیف بالا تعداد مقالات برتر هر سال درج شده است.