آمار جایگاه علمی ایران در سطح ملی و بین المللی

به روز رسانی : پانزدهم شهریور ماه 1396

شاخص

2012

2013

2014

2015

2016

*2017

2018

 رتبه جهانی کمیت علم ایران - آی.اس.آی

20

21

21

19

17

16

 

 رتبه جهانی کمیت علم ایران - اسکوپوس

17

18

16

17

16

16

 

رتبه علمي کمیت علم ایران در بین کشورهای اسلامی - آی.اس.آی

2

2

2

2

2

1

 

رتبه علمي کمیت علم ایران در بین کشورهای اسلامی - اسکوپوس

1

1

1

1

1

1

 

رتبه استنادي ايران - آی.اس.آی

23

23

22

23

-

-

 

رتبه استنادي ايران - اسکوپوس

23

23

22

23

-

-

 

رتبه رشد کمیت تولید علم ایران در بین 25 کشور برتر- آی.اس.آی

10

25

8

5

2

-

 

رتبه رشد کمیت تولید علم ایران در بین 25 کشور برتر- اسکوپوس

22

19

7

17

2

-

 

سهم ایران از کل کمیت تولید علم دنیا - آی.اس.آی

1.37%

1.34%

1.39%

1.49%

1.71%

1.93%

 

سهم ایران از کل کمیت تولید علم دنیا - اسکوپوس

1.50%

1.48%

1.53%

1.55%

1.78%

1.96%

 

کمیت تولید علم ایران - آی.اس.آی

30759

31192

33457

38822

46465

28227

 

کمیت تولید علم ایران - اسکوپوس

40930

41864

44252

43934

50855

36377

 

کمیت تولید علم ایران - آی.اس.سی

39559

45442

50143

50934

28442

4172

 

مقالات کنفرانس ها - آی.اس.آی

4415

3447

3851

4319

3444

533

 

مقالات کنفرانس ها - اسکوپوس

5640

3621

3622

2944

3306

1558

 

سهم دیپلماسی علمی از کل کمیت تولید علم ایران - آی.اس.آی

18%

21%

23%

23%

22%

-

 

سهم ایران از مقالات یک درصد برتر دنیا - آی.اس.آی

0.7%

1.0%

1.2%

1.5%

2.4%

2.9%

 

تعداد مقالات یک درصد برتر ایران - آی.اس.آی

100

139

176

224

375

99

 

رتبه ایران در تولید مقالات یک درصد برتر - آی.اس.آی

37

35

32

28

21

-

 

تعداد پژوهشگران یک درصد برتر کشور - آی.اس.آی

-

-

173

199

208

-

 

تعداد دانشگاه هاي برتر ايران در دنيا در نظام رتبه بندي تايمز

1

1

1

2

8

13

18

رتبه ايران در تعداد دانشگاه هاي برتر در نظام رتبه بندي تايمز

32

33

32

28

23

17

17

تعداد دانشگاه های برتر ایران در دنیا در نظام رتبه بندی لایدن

0

5

12

13

14

18

 

تعداد دانشگاه های برتر ایران در دنیا در نظام رتبه بندی شانگهاي

1

1

1

2

2

8

 

تعداد همايش هاي علمي ملي - آی.اس.سی

51

107

115

236

479

356

 

تعداد همايش هاي بين المللي - آی.اس.سی

4

15

28

44

91

81

 

اطلاعات سال 2017 هنوز کامل نشده است.