آمار جایگاه علمی ایران در سطح ملی و بین المللی

به روز رسانی : 14 بهمن ماه 1396

شاخص

2012

2013

2014

2015

2016

*2017

2018*

رتبه جهانی کمیت علم ایران - آی.اس.آی

20

21

21

19

17

16

 

رتبه جهانی کمیت علم ایران اسکوپوس

18

18

16

17

16

16

 

رتبه علمي کمیت علم ایران در بین کشورهای اسلامی - آی.اس.آی

2

2

2

2

2

1

 

رتبه علمي کمیت علم ایران در بین کشورهای اسلامی - اسکوپوس

1

1

1

1

1

1

 

رتبه استنادي ايران - آی.اس.آی

23

23

22

23

-

-

 

رتبه استنادي ايران - اسکوپوس

23

23

22

23

18

-

 

سهم ایران از کل کمیت تولید علم دنیا - آی.اس.آی

1.306%

1.28%

1.33%

1.435%

1.635%

1.883%

2.41%

سهم ایران از کل کمیت تولید علم دنیا اسکوپوس

1.49%

1.48%

1.53%

1.55%

1.78%

1.88%

 

کمیت تولید علم ایران - آی.اس.آی

30931

31395

33919

40583

47773

47282

3257

کمیت تولید علم ایران - اسکوپوس

40876

41946

44343

44198

51180

53285

6054

کمیت تولید علم ایران - آی.اس.سی

39604

45643

50645

52494

40285

14016

 

مقالات کنفرانس ها - آی.اس.آی

4424

3454

4079

4394

3513

987

 

مقالات کنفرانس ها اسکوپوس

5647

3645

3627

2968

3326

2897

56

سهم دیپلماسی علمی از کل کمیت تولید علم ایران - آی.اس.آی

18%

21%

23%

23%

22%

-

 

سهم ایران از مقالات یک درصد برتر دنیا - آی.اس.آی

0.7%

0.9%

1.1%

1.5%

2.2%

2.8%

 

تعداد مقالات یک درصد برتر ایران - آی.اس.آی

100

136

163

216

338

350

 

رتبه ایران در تولید مقالات یک درصد برتر - آی.اس.آی

37

35

32

28

21

19

 

تعداد دانشگاه هاي برتر ايران در دنيا در نظام رتبه بندي تايمز

1

1

1

2

8

13

18

رتبه ايران در تعداد دانشگاه هاي برتر در نظام رتبه بندي تايمز

32

33

32

28

23

17

17

تعداد دانشگاه های برتر ایران در دنیا در نظام رتبه بندی لایدن

0

5

12

13

14

18

 

تعداد دانشگاه های برتر ایران در دنیا در نظام رتبه بندی شانگهاي

1

1

1

2

2

8

 

تعداد همايش هاي علمي ملي - آی.اس.سی

51

107

115

235

477

512

 

تعداد همايش هاي بين المللي - آی.اس.سی

4

15

28

43

90

113

 

تعداد مقالات داغ- آی.اس.آی

-

-

-

-

39

46

 

سهم مقالات داغ- آی.اس.آی

 

 

 

 

2.5%

3.6%

 

*اطلاعات سالهای 2017 و 2018 هنوز کامل نشده است.