جایگاه علمی جمهوری اسلامی ایران در سطح بین ‏المللی1

شاخص‏ ها

رتبه

 

تعداد

سهم(درصد)

 

2017

2016

2015

2014

2013

2017

2016

2015

2014

2013

2017

2016

2015

2014

2013

 

تولید علم در جهان

16

18

19

21

21

52589

48134

40948

33940

31421

77.1

61.1

43.1

33.1

27.1

 

تولید علم در کشورهای اسلامی

1

2

2

2

2

52589

48134

40948

33940

31421

32.19

09.19

12.18

09.19

33.21

 

رتبه استنادی

22

25

27

28

30

 

مقالات داغ

24

29

0

0

0

59

23

0

0

0

40.3

64.2

0

0

0

 

مقالات پراستناد

20

23

29

32

36

431

322

212

161

127

62.2

07.2

32.1

12.1

88.0

 

مقالات برتر

20

23

29

32

36

436

322

212

161

127

62.2

07.2

31.1

11.1

87.0

 

مقالات برتر2

20

23

29

32

36

1619

1183

861

649

488

16.1

097.

081.

072.

065.

 

مقالات کنفرانس

37

36

31

29

31

3478

4218

4856

5072

4007

53.

58.

71.

76.

63.

 

اچ ایندکس

اچ ایندکس روزآمد (10 سپتامبر 2018) مساوی با 262 می‏باشد.

262

261

258

254

251

 

 

دیپلماسی علمی

 

11750

10118

8736

7706

7001

23

21

4.21

23

22

 

قلمروهای ‏پژوهشی برتر

2017: مهندسی، شیمی و علم مواد

2016: مهندسی، شیمی و علم مواد

2015: مهندسی، شیمی و علم مواد

2014: مهندسی، شیمی و علم مواد

2013:مهندسی، شیمی و فیزیک

 

کشورهای همکار

2017:آمریکا، کانادا و ایتالیا

2016:آمریکا، کانادا و مالزی

2015: آمریکا، کانادا و مالزی

2014: آمریکا، مالزی وکانادا

2013:آمریکا، کانادا و انگلستان

 

رتبه

 

تعداد

سهم(درصد)

 

2017

2016

2015

2014

2013

2017

2016

2015

2014

2013

2017

2016

2015

2014

2013

 

تولید علم در جهان

16

16

17

16

18

55002

51962

44490

44519

42001

82.1

78.1

56.1

54.1

48.1

 

تولید علم در کشورهای اسلامی

1

1

1

1

1

55002

51962

44490

44519

42001

36.19

64.19

06.19

97.19

40.20

 

رتبه استنادی

17

18

19

20

22

 

مقالات کنفرانس

31

32

32

28

29

3416

3379

2989

3644

3662

76.0

78.0

72.0

75.0

75.0

 

قلمروهای پژوهشی برتر

2017: مهندسی، پزشکی و فیزیک و نجوم

2016: مهندسی، پزشکی و فیزیک و نجوم

2015:مهندسی، پزشکی و شیمی

2014:پزشکی، مهندسی و شیمی

2013:مهندسی، پزشکی و شیمی

 

کشورهای همکار

2017: آمریکا، کانادا و انگلستان

2016: آمریکا، کانادا و مالزی

2015: آمریکا، کانادا و مالزی

2014: آمریکا، مالزی و کانادا

2013: آمریکا، مالزی و کانادا

 

نظام ‏های رتبه ‏بندی

تعداد دانشگاه‏ ها

بهترین رتبه جهانی کسب شده توسط دانشگاه‏ های کشور

نام دانشگاه ‏های برتر حاضر در رتبه ‏بندی

 

 

2018

2017

2016

2015

2014

2018

2017

2016

2015

2014

2018

2017

2016

2015

2014

5

5

2

2

2

471-480 دانشگاه صنعتی شریف

440-431 دانشگاه صنعتی شریف

480-471 دانشگاه صنعتی شریف

650-601 دانشگاه صنعتی شریف

650-601 دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه های صنعتی شریف، امیرکبیر و علم و صنعت ایران

دانشگاه ‏های: صنعتی شریف، علم و صنعت، امیرکبیر، تهران، شهید بهشتی

 

دانشگاه ‏های: صنعتی شریف، تهران

دانشگاه‏ های: صنعتی:شریف، تهران

دانشگاه ‏های: صنعتی:شریف، تهران

21

18

14

13

12

179 دانشگاه تهران

195 دانشگاه تهران

228 دانشگاه تهران

440 دانشگاه صنعتی اصفهان

461 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه ‏های‏:تهران، صنعتی امیرکبیر، علوم ‏پزشکی

دانشگاه ‏های‏:تهران، صنعتی امیرکبیر، علوم ‏پزشکی‏ تهران

دانشگاه ‏های:تهران، صنعتی امیرکبیر، علوم‏ پزشکی‏ تهران

دانشگاه‏ های‏:صنعتی اصفهان، صنعتی امیرکبیر، صنعتی ‏شریف

دانشگاه‏ های:صنعتی ‏امیرکبیر، تبریز،  صنعتی اصفهان

18

13

8

2

1

301-350 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

600-501 دانشگاه علم و صنعت

500-401 دانشگاه علم و صنعت

350-301 دانشگاه صنعتی شریف

275-251 دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه های صنعتی نوشیروانی بابل، امیرکبیر و علم و صنعت

دانشگاه ‏های:علم و صنعت ایران، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر

دانشگاه ‏های علم و صنعت ایران، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر

دانشگاه ‏های صنعتی شریف و صنعتی اصفهان

دانشگاه ‏صنعتی ‏شریف

منتشر نشده است

8

2

2

1

منتشر نشده است

400-301

دانشگاه  تهران

400-301

دانشگاه  تهران

300-201

دانشگاه  تهران

400-301

دانشگاه  تهران

منتشر نشده است

دانشگاه ‏های:تهران و صنعتی امیرکبیر

دانشگاه ‏های:تهران و صنعتی شریف

دانشگاه تهران

دانشگاه تهران


نمودار1. روند تولید علم جمهوری اسلامی ایران در جهان (ISI) ) 2013-2017(

 

 

 

 

 

نمودار 2. روند تولید مقالات برتر جمهوری اسلامی ایران در جهان (ESI) ) 2013-2017(

 

 

 

 

 

نمودار3. روند تولید علم جمهوری اسلامی ایران در جهان (SCOPUS) ) 2013-2017(

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. داده ‏های مندرج در این گزارش در 19 شهریور 1397 به روز‏ر سانی شده است.

2.  در این ردیف فراوانی تجمعی مقالات برتر از ابتدا تا سال مورد نظر محاسبه شده  است. اما در ردیف بالا تعداد مقالات برتر هر سال درج شده است.