روز گفت و گو و تعامل سازنده با جهان - ولادت حضرت امام رضا (ع)

تاریخ برگزاری : ۲۳ تیر ۱۳۹۸ رویدادهای سال ۱۳۹۸