تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی به فرمان امام خمینی

تاریخ برگزاری : ۱۹ آذر ۱۳۹۸ رویدادهای سال ۱۳۹۸