روز بزرگداشت ابوعلی سینا-روز پزشک

۰۱ شهریور ۱۳۹۸آغاز هفته دولت

۰۲ شهریور ۱۳۹۸روز کارمند

۰۴ شهریور ۱۳۹۸روز داروسازی

۰۵ شهریور ۱۳۹۸روز مبارزه با تروریسم

۰۸ شهریور ۱۳۹۸آغاز سال ۱۴۴۱ هجری قمری

۱۰ شهریور ۱۳۹۸روز مبارزه با استعمار انگلیس

۱۲ شهریور ۱۳۹۸روز تعاون

۱۳ شهریور ۱۳۹۸شهادت آیت الله قدوسی و سرتیپ وحید دستجردی

۱۴ شهریور ۱۳۹۸


قیام ۱۷ شهریور

۱۷ شهریور ۱۳۹۸