نمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.
نام خانوادگیناماستاد بازنشستهدانشکده/گروهرتبهپست الکترونیکی
 
پهلوان زادهبهاره-مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری / طراحی و عملیات سیستمهااستادیار
حقیقتمنصور-دانشگاه شیراز / فیزیکاستاد
دهقانیمحمد جواد-دانشگاه صنعتی شیراز / برقدانشیار
رحیمیفروغ-پایگاه استنادی علوم جهان اسلام / علم سنجی علوم اسلامی و انسانیمربی
صالحیمحمد رضا-دانشگاه صنعتی شیراز / برقاستاد
صراطی شیرازیمنصوره-پایگاه استنادی علوم جهان اسلام / علم سنجی علوم اسلامی و انسانیاستادیار
علی نژاد چمازکتی فاطمه-پایگاه استنادی علوم جهان اسلام / علم سنجی علوم اسلامی و انسانیمربی
فلاحتی قدیمی فومنیمحمد رضا-مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری / زبان شناسی رایانشیدانشیار
قاسمی نیکزهرا-پایگاه استنادی علوم جهان اسلام / علم سنجی علوم و فنونمربی
کهندل جهرمیمرضیه-پایگاه استنادی علوم جهان اسلام / علم سنجی علوم اسلامی و انسانیمربی
میرحق جو لنگرودی سیده سعیده-پایگاه استنادی علوم جهان اسلام / علم سنجی علوم اسلامی و انسانیمربی