نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
نام خانوادگینامدانشکده/گروهرتبهپست الکترونیکی
 
پهلوان زادهبهارهمرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری / طراحی و عملیات سیستمهااستادیار
حقیقتمنصوردانشگاه شیراز / فیزیکاستاد
دهقانیمحمد جواددانشگاه صنعتی شیراز / برقدانشیار
رحیمیفروغپایگاه استنادی علوم جهان اسلام / علم سنجی علوم اسلامی و انسانیمربی
صالحیمحمد رضادانشگاه صنعتی شیراز / برقاستاد
صراطی شیرازیمنصورهپایگاه استنادی علوم جهان اسلام / علم سنجی علوم اسلامی و انسانیاستادیار
علی نژاد چمازکتی فاطمهپایگاه استنادی علوم جهان اسلام / علم سنجی علوم اسلامی و انسانیمربی
فلاحتی قدیمی فومنیمحمد رضامرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری / زبان شناسی رایانشیدانشیار
کهندل جهرمیمرضیهپایگاه استنادی علوم جهان اسلام / علم سنجی علوم اسلامی و انسانیمربی
میرحق جو لنگرودی سیده سعیدهپایگاه استنادی علوم جهان اسلام / علم سنجی علوم اسلامی و انسانیمربی