موضوعات تدریس تخصصی

تعداد بازدید:۹۳۶
 • فیزیک۱۲۴
 • فیزیک جدید۱
 • الکترومغناطیس ۱ ( ۴ واحدی )
 • الکترو مغناطیس ۲ ( ۴ واحدی )
 • مکانیک کوانتمی ۱
 • مکانیک کوانتمی پیشرفته ۱
 • مکانیک کوانتومی پیشرفته ۲
 • فیزیک ذرات بنیادی پیشرفته ۱ (ارشد)
 • فیزیک ذرات بنیادی پیشرفته ۲ (ارشد)
 • دکتری تخصصی (Ph.D)
 • مباحث ویژه درفیزیک
 • ذرات بنیادی پیشرفته ۱ (دکتری)
 • مکانیک کوانتومی پیشرفته
آخرین ویرایش۱۸ تیر ۱۳۹۸