برخی مقالات در کنفرانس های معتبر

تعداد بازدید:۷۹۳

لیست مقالات

 

  • ۱. محمودی کوشکقاضی س، مدرس وامق س، حقیقت م، محمدی ر،"ماده تاریک دایپولار و قطبش مدB ؟تابش پس زمینه؟کیهانی؟،هشتمین کنفرانس ذرات و میدان ها،۱۳۹۶.
  • ۲. حیدری م، حقیقت م،اثر جفت شدگی ماده تاریک با فوتون روی اتمهای هیدروژن گونه،کنفرانس سالانه فیزیک ایران،۱۳۹۶.
  • ۳. حقیقت م،علم سنجی و سیاستگذاری پژوهشی،کنفرانس سالانه فیزیک ایران،۱۳۹۶.
  • ۴. آقابابایی س، حقیقت م،g-۲ میون در الکترودینامیک تعمیم یافته،نفرانس سالانه فیزیک ایران،۱۳۹۶.
  • ۵. اسدی ف، حقیقت م،بررسی نوسانات دو-طعمی نوترینوی خورشیدی در حضور نقض لورنتس و CPT اختلالی جرم‌دار،کنفرانس سالانه فیزیک ایران،۱۳۹۵.

 

 

آخرین ویرایش۱۸ تیر ۱۳۹۸