معاونت پژوهشی و فناوری-

  دکتر منصور حقیقت 
 معاونت پژوهشی و فناوری
 پست الکترونیکی: m.haghighat@shirazu.ac.ir
آخرین ویرایش۲۲ تیر ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۶۸۷۸