دکتر منصوره صراطی شیرازی

  منصوره صراطی شیرازی
 عضو هیات علمی گروه علم سنجی علوم اسلامی و انسانی
 پست الکترونیکی: serati@isc.gov.ir

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلی سال اخذ مدرک رشته و گرایش تحصیلی دانشگاه
دکتری ۱۳۹۵ علم اطلاعات و دانش شناسی شهیدچمران اهواز
آخرین ویرایش۰۵ خرداد ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۴۸۹